ทันตกรรมเฉพาะทาง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

แผนก / สาขา : ทันตกรรมเฉพาะทาง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
เฉพาะผู้ป่วยนัดเท่านั้น (การนัดหมายทำหัตถการเฉพาะทาง เวลา 13.30-16.00 ขึ้นอยู่กับทันตแพทย์แต่ละท่าน)
สถานที่ตรวจ : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจทันตกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.ท. ตติย บุนนาค
น.อ.หญิง สมใจ สุขุมพันธนาสาร -
น.อ.หญิง จิตติมนต์ พงษ์ประสิทธิ์ - -
น.ต.หญิง เนตณฏา จงเรืองศรี - - - -
น.อ.หญิง จรัญญา พลชัย - -
น.ท.หญิง พิมพ์ชยา ดุษฎีพันธนนท์ - - -
น.ท.หญิง ชัชสุดา ภาวศุทธิกุล - - -
น.ต.หญิง เพียงอัมพร วัฒนรณชัย - - - -
น.ท. กิตติ ฉันทวิริยวัฒน์ - - -
น.ท. จิรัสย์ บุนนาค - - -
น.ท.หญิง ชะรอยบุญ ศาสตรสุข - - - -
ทพญ. เทพิน บุญญะพานิชสกุล - - - -