โสต ศอ นาสิกกรรม

แผนก / สาขา : โสต ศอ นาสิกกรรม
สถานที่ตรวจ : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคโสต ศอ นาสิกกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.ต.หญิง อรมณี บุนนาค - - - -
พล.ร.ต. มโนธรรม พงษ์อำไพ - - - -
น.อ. บริพนธ์ สุวชิรัตน์ - - - -
น.อ.หญิง ปิติยา ปิยะนุช - - - -
น.อ. จักรพงศ์ คล้ายคลึง - - - -
น.อ. ศราวุฒิ พูลทรัพย์ - - -
น.ท.หญิง ณัชชาวดี สิงหวราช พลเสน - - -
น.ท.หญิง ลลิดา หว่านพืชน์ - -
น.ต. ขันติ วิวัฒน์วิศวกร - - -
ร.อ. อพิสิษฐ์ จรวารศิริกุล - -
ร.อ.หญิง กฤศนมน ลิ้มธรเบญจพล - -
พ.ญ. ณัฐภาสรณ์ ศรีสิทธิ์วิวิช - - -