ศัลยกรรมทั่วไป

แผนก / สาขา : ศัลยกรรมทั่วไป
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคศัลยกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752637, 024752741

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง อัมพร พนาลีอำไพ - - -
น.ท.หญิง ธนิดา เจนบวรกิจ - - -
น.อ. เบญจพันธุ์ เพชรเสนา - - - -
น.ท. กฤชรัฐ วัฒนสาธิตอาภา - - -
น.ท. ทวิวัฒน์ สุโรจนะเมธากุล - - -
น.ต. สุเมธ บุญญเจตน์พงษ์ - - -
น.ต.หญิง ศศิมา ประพันธ์ - - -
น.ต. กชกร ภูมิสิริกุล - - -
พญ. กรุณา จันทร์มิตรสกุล - - -