เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนก / สาขา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถานที่ตรวจ : อาคาร100ปีชั้น1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752619

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.ต. สุวิทย์ ลิ้มประเสริฐ - - - -
พล.ร.ต.หญิง วิไล มนัสศิริวิทยา - - - -
น.อ.หญิง พรพิมล รัตนาวิวัฒน์พงศ์ - - - -
น.ท.หญิง บัณฑิตา ชัยกุล - - - -
น.ต. กิตติพล จิตต์อาจหาญ - - - -
น.ต. ธวัชชัย เพ็ชรน้ำสิน - - - -
น.ท.หญิง อภิพร กาญจนกุญชร - -
ร.อ.หญิง อารยา จารุวัสตร์ - -