ต้อหิน

แผนก / สาขา : ต้อหิน
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคจักษุกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752514, 024752642

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ - - -
น.อ.หญิง ธีรานันท์ ไวยวุฒิ - - - -
น.ต. ภาษิต พิไลพันธุ์พฤกษ์ - -
พล.ร.ต. บรรเจิด วิภาตะวิทย์ - - - -

นอกเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
น.อ.หญิง ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ - - - - - -