คลินิก Wellness center

แผนก / สาขา : คลินิก Wellness center
สถานที่ตรวจ : ศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลองมอญ)
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรค Wellness center
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง ผุสดี หิรัญอัศว์ - - -
น.อ.หญิง อวรรษนันต์ ฐานะวุฑฒ์ - -
น.อ.หญิง ธัชดา เตกะจรินทร์ - - -
พญ. ธนัชพร ธัมวิสุทธิวรากร - - - -
ว่าที่ น.ท. หัสดินทร์ จำปาเทศ - - -
นพ. ยศดนัย โรจน์ธรรมรัตน์ - - - -