ทันตกรรมทั่วไป ศูนย์สุขภาพ(คลองมอญ)

แผนก / สาขา : ทันตกรรมทั่วไป ศูนย์สุขภาพ(คลองมอญ)
สถานที่ตรวจ : ศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลองมอญ)
ห้องตรวจ : ห้องตรวจทันตกรรม ศูนย์สุขภาพ(คลองมอญ)
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง น้ำเพชร จินตณวิชญ์ - - -
น.ท.หญิง ณัฐวดี เหลี่ยมเจริญ - - -
น.ท.หญิง นริศรา เต็มวานิช - -
น.ท.หญิง อรจิรา ชัยเลิศ - -
น.อ.หญิง วราภรณ์ รัตสิรยากร - - - -
น.อ. ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร - - - -
ว่าที่ ร.ท.หญิง ปีย์วรา แทนขำ -
น.อ.หญิง จุฑาทิพย์ อุดมศักดิ์ - - -
น.อ.หญิง ขวัญฤดี วัฒนธรรม แม่งอำพัน - - -