อายุรกรรม โรคระบบทางเดินหายใจและปอด

แผนก / สาขา : อายุรกรรม โรคระบบทางเดินหายใจและปอด
เฉพาะผู้ป่วยนัด หรือ ปรึกษาระหว่างแผนกเท่านั้น
สถานที่ตรวจ : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752672

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.ท.หญิง วิลาสินี มรินทร์พงษ์ - - - -
น.อ. สรภพ ภักดีวงศ์ - - - -
พล.ร.ต. สมชาย จันทโรธร - - - -
น.อ.หญิง ติราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ - - - -