เลสิก

แผนก / สาขา : เลสิก
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ศูนย์รักษาสายตาศรีสิริ
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752842

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.ต.หญิง ภาวิกา ธนนมโน
น.อ.หญิง จุไรรัตน์ วัจนะมงคล - - - -
น.อ.หญิง นันทวรรณ ธรรมวรากุล - - - -
น.อ.หญิง พิชาพร อาทรสมบัติ - - - -
น.ท.หญิง รวิพรรณ พันธุ์พฤกษ์ - - - -
พญ. ณัฐธิดา นิ่มวรพันธุ์ - - - -