นรีเวชกรรม

แผนก / สาขา : นรีเวชกรรม
สถานที่ตรวจ : อาคารพิเคาระห์และบำบัดโรค ชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจนรีเวชกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024725249, 024752845

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ. ชนินทร์ มิตินันท์วงศ์ - - - -
น.ท.หญิง มนันยา ศิลปกิจ - - - -
น.อ.หญิง รัชนีย์ วิโรจน์สกุลชัย - - - -
ร.ท.หญิง นิธินันท์ บุณยสนธิกุล - - - -
น.ท.หญิง เหมวดี ศรีจงใจ - - - -
น.ต.หญิง ณีรานุช จอกแก้ว - - - -
ร.อ.หญิง จิตตรินทร์ ศรีระอัมพุช - - - -
พญ. นรรธพร ถิฐาพันธ์ - - - -