ทันตกรรมทั่วไป รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

แผนก / สาขา : ทันตกรรมทั่วไป รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถานที่ตรวจ : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2
ห้องตรวจ : ห้องตรวจทันตกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.ไพจิตร ธีรนิติ
น.ท.หญิง ชะรอยบุญ ศาสตรสุข -
น.ท. กิตติ ฉันทวิริยวัฒน์ - -
น.ท. จิรัสย์ บุนนาค - -
น.ท.หญิง พิมพ์ชยา ดุษฎีพันธนนท์ - -
น.ท.หญิง ชัชสุดา ภาวศุทธิกุล - -
น.ต.หญิง เพียงอัมพร วัฒนรณชัย -
ทพญ. สิริลดา สังข์ศักดา - -
น.อ.หญิง น้ำเพชร จินตณวิชญ์ - -
น.อ.หญิง จิตติมนต์ พงษ์ประสิทธิ์ - - -
น.ต.หญิง เนตณฏา จงเรืองศรี - - -
ทพญ. ธันยมัย ศัยศักดิ์พงษ์ - - -