ทันตกรรมเฉพาะทาง ศูนย์สุขภาพ(คลองมอญ)

แผนก / สาขา : ทันตกรรมเฉพาะทาง ศูนย์สุขภาพ(คลองมอญ)
เฉพาะผู้ป่วยนัดเท่านั้น (การนัดหมายทำหัตถการเฉพาะทาง เวลา 13.30-16.00 ขึ้นอยู่กับทันตแพทย์แต่ละท่าน)
สถานที่ตรวจ : ศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลองมอญ)
ห้องตรวจ : ห้องตรวจทันตกรรม ศูนย์สุขภาพ(คลองมอญ)
เบอร์ติดต่อสอบถาม :

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
น.อ.หญิง วราภรณ์ รัตสิรยากร - - - -
น.อ.หญิง ขวัญฤดี วัฒนธรรม แม่งอำพัน - - -
น.อ.หญิง จุฑาทิพย์ อุดมศักดิ์ - -
ว่าที่ ร.ท.หญิง ปีย์วรา แทนขำ - - - -
น.ท.หญิง ณัฐวดี เหลี่ยมเจริญ - - -
น.ท.หญิง อรจิรา ชัยเลิศ - - - -
น.อ. ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร - -
น.อ.หญิง อมรรัตน์ พวงทวีสุข - - -
น.ท.หญิง นริศรา เต็มวานิช - - -
น.อ.หญิง จิระวัฒน์ กฤษณพันธ์ ว่องวิทย์ - - - -