อายุรกรรมทั่วไป

แผนก / สาขา : อายุรกรรมทั่วไป
สถานที่ตรวจ : อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1
ห้องตรวจ : ห้องตรวจโรคอายุรกรรม
เบอร์ติดต่อสอบถาม : 024752544, 024752822

ในเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พล.ร.ท.กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ - - - -
พล.ร.ต.หญิง พิมพา ศุนาลัย - - -
พล.ร.ต. ทศพร วิเศษรจนา
พล.ร.ต. นิธิ พงศ์อนันต์ - -
พล.ร.ต. สมชาย จันทโรธร - - - -
น.อ. สุชัย โอฬารรัตน์มณี - - - -
น.อ. เฉลิมพล นิยมรัฐ - - - -
น.พ. โกศล บางสมบูรณ์ - -
น.พ. โชติ วีระวงษ์ - - -
น.พ. เฉลียว พูลศิริปัญญา - - - -
น.อ.ปริญญา ลือชูวงศ์ - - - -
น.อ.หญิง เบญจพร เรืองพานิช - - - -
น.อ. ผดุง หนังสือ - - - -
น.อ.หญิง กุลศิริ ธรรมโชติ - - - -
น.อ.พงศ์อินทร์ สาริกภูติ - - -
น.ท. ติรวิทย์ หงสกุล - - - -
ร.ท. พัทธดนย์ ศิริวงศ์รังสรร - - - -
น.อ. วราชัย เคร่งวิรัตน์ - - - -
น.ท. กมลาสน์ อำนวย - - - -
น.อ. ธีรธร วงศ์ชัยสุวรรณ - - - -
น.ท.หญิง รสิตา อัศดามงคล - - -
น.ท.หญิง สุภัสสา เลิศล้ำ - - - -
น.พ. มนต์สันต์ สฤษดิ์เวชวรกุล - - - -
น.อ.หญิง ธนาวดี สิริธนดีพันธ์ - - - -
น.ท. ภูวนันท์ วิพุธานุพงษ์ - - - -
น.ท.หญิง วิลาสินี มรินทร์พงษ์ - - - -
น.อ. สรภพ ภักดีวงศ์ - - - -
น.อ. ธีรพล ปัญจชัยพรพล - - - -

นอกเวลาราชการ

ชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พล.ร.ต. วสุธา ข่ายแก้ว - - - -
น.อ.หญิง กุลศิริ ธรรมโชติ - - - - - -
ร.ท. พัทธดนย์ ศิริวงศ์รังสรร - - - - - -
น.อ. ธีรธร วงศ์ชัยสุวรรณ - - - - - -
น.ท.หญิง สุภัสสา เลิศล้ำ - - - - - -
น.อ. ธีรพล ปัญจชัยพรพล - - - - - -
น.อ. ศักดิ์ชัย ปาละวัฒน์ - - - - - -
น.อ.หญิง ชนกนาถ วัชรากร - - - - - -